Algemene voorwaarden

Veilig gebruik maken van onze dienstverlening.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET BEMIDDELEN VAN ZZP’ERS DOOR MOODY ZORGT


Moody Zorgt is een dienstverlenend bedrijf dat via haar Platform ZZP'ers en Opdrachtgevers de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke Gebruiker die zich via het Platform heeft aangemeld en/of een overeenkomst met Moody Zorgt is aangegaan en/of gebruik maakt van het Platform.


1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: de voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden.

1.2 Bemiddelingsovereenkomst: overeenkomst waarin de ene partij voor de andere een opdracht bemiddeld heeft, die uitgevoerd wordt bij derden, waarbij is vastgelegd welke vergoeding de ZZP’er hiervoor betaalt krijgt.

1.3 Gebruiker: een natuurlijk- of rechtspersoon die gebruik maakt van het Platform of de dienstverlening van Moody Zorgt, ZZP'er of Opdrachtgever (inclusief de medewerkers van Opdrachtgever) die zich geregistreerd heeft, via het digitale inschrijfformulier en een schriftelijke bevestiging van aanmelding ontvangen heeft, die gebruik wil maken van het Platform en/of diensten van Moody Zorgt.

1.4 Kwaliteitscontrole: een door Moody Zorgt uitgevoerde controle, over de door de ZZP’er aangeleverde data, met als doel: de kwaliteit van het Platform, zoveel als mogelijk, te waarborgen. De Kwaliteitscontrole bestaat onder andere, maar niet beperkt tot, het verifiëren van de data bij derden (zoals (oud-)opdrachtgever(s), (oud-)werkgever(s), opleidingsinstituten en bemiddelingsbureaus, waar de ZZP’er bij ingeschreven staat of stond), het verifiëren van zijn Verklaring Omtrent Gedrag, of een soortgelijk document, en een telefonische screening, waarbij wordt beoordeeld of de ZZP’er beschikt over dezelfde normen en waarden, als Moody Zorgt.

1.5 Overeenkomst: de contractuele relatie tussen Moody Zorgt, Opdrachtgever en/of ZZP'er, tot stand gekomen door middel van een online registratie en/of het tekenen van het contract/offerte, op grond waarvan hij of zij gebruik mag maken van de dienstverlening en het Platform van Moody Zorgt en waar deze voorwaarden onderdeel van zijn.

1.6 Overeenkomst van Opdracht: overeenkomst waarin de ZZP’er aan de Opdrachtgever een dienst verleent tegen een van tevoren afgesproken tarief.

1.7 Opdrachtgever: de partij (exclusief de ZZP'er) die een overeenkomst met Moody Zorgt aangaat, inzake het verstrekken van een op arbeidsbemiddeling gebaseerde dienstverlening door Moody Zorgt aan deze partij.

1.8 Opdrachtgevers-ID: een aan Opdrachtgever gekoppelde, unieke samenstelling van nummer(s) en karakters, die een Opdrachtgever schriftelijk toegewezen krijgt, voor het gebruik maken van het Platform.

1.9 Moody Zorgt: de handelsnaam van de vennootschap onder firma Moody Vision Group. De handelsnaam is vastgelegd bij het Amsterdamse handelsregister, onder nummer: 74260588.

1.9 Platform: (ook wel als MZ Platform aangeduid); https://www.moodyzorgt.nl/ en hieronder vallende, en eventueel later toegevoegde, webpagina's.

1.10 Profiel: alle informatie van de ZZP'er en de Opdrachtgever die wordt opgeslagen bij Moody Zorgt en wordt gebruikt voor het in contact brengen van Opdrachtgever en ZZP'er. Welke data/informatie wordt opgeslagen, is terug te vinden in het privacybeleid van Moody Zorgt. Deze is te raadplegen, via het Platform. Een Profiel op het Platform is niet direct te herleiden tot een ZZP'er.

1.11 MZ Billing: een door Moody Zorgt aangewezen partij/onderneming die (eventueel) zorgdraagt voor de financiële en/of contractuele administratie, voor ZZP'er en Opdrachtgever, bij succesvolle bemiddeling via het Platform.

1.12 Vertrouwelijke Informatie: alle informatie, in welke vorm dan ook, die Moody Zorgt aan de Gebruiker heeft verstrekt en naar haar aard vertrouwelijk is dan wel als zodanig is aangemerkt. Onder Vertrouwelijke Informatie valt in ieder geval, maar niet uitsluitend, de volgende data: inhoud van overeenkomsten, correspondentie tussen Moody Zorgt en Gebruiker, tarieven die Moody Zorgt hanteert dan wel voorstelt en gegevens betreffende de bedrijfsvoering van Moody Zorgt.

1.13 Werkveld: een Werkveld is een terrein van beroepsmatig toegepaste kennis en vaardigheden waar ZZP'ers zich in kunnen specialiseren.

1.14 ZZP’er: Zelfstandige Zonder Personeel.


VOORWAARDEN VOOR ZZP’ERS


2. Bemiddeling ZZP’ers

2.2 ZZP'er dient alle benodigde en gevraagde informatie, met betrekking tot de voorgenomen werkzaamheden voor Opdrachtgever, uiterlijk zeven werkdagen voor aanvang van zijn werkzaamheden voor Opdrachtgever, aan Moody Zorgt te overleggen.

2.1 De hoogte van, onder andere, vergoedingen, uren en overige variabelen die invloed hebben op de hoogte van de factuur die MZ Billing, namens ZZP’er, naar Opdrachtgever stuurt, worden overeengekomen in de bemiddelingsovereenkomst tussen Moody Zorgt en ZZP’er en Opdrachtgever

2.3 ZZP'er is aan Moody Zorgt een vergoeding, ten behoeve van administratieve en contractuele werkzaamheden, verschuldigd, als de bemiddeling leidt tot een (schriftelijke) contractuele relatie tussen de ZZP'er en Opdrachtgever.

2.4 Onder contractuele relatie wordt ook verstaan de overeenstemming tussen de ZZP'er en de Opdrachtgever, over de uitvoering van werkzaamheden, al dan niet via een derde of bij een aan zijn organisatie gelieerde onderneming.

2.5 Het is ZZP’er die door bemiddeling van Moody Zorgt werkzaam is voor Opdrachtgever(s) van Moody Zorgt, zolang ZZP’er door bemiddeling van Moody Zorgt bij de betreffende Opdrachtgever(s) werkzaam is, niet toegestaan zich door een andere organisatie dan Moody Zorgt te laten bemiddelen, mits de ZZP’er hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gevraagd aan Moody Zorgt en deze toestemming door Moody Zorgt uitdrukkelijk is gegeven.

2.6. Het is ZZP’er die door bemiddeling van Moody Zorgt werkzaam is voor een Opdrachtgever van Moody Zorgt, niet toegestaan om tezamen met Opdrachtgever te gaan contracteren buiten Moody Zorgt om.

De bemiddeling voor Opdrachtgever van ZZP’er door Moody Zorgt blijft onverkort gelden, tot één kalenderjaar na de datum waarop Opdrachtgever de opdracht met ZZP’er heeft beëindigd.

2.7. Bij overtreding door ZZP’er van het bepaalde in de leden 5 en 6 van dit artikel, verbeurt ZZP’er, zonder nadere ingebrekestelling, aan Moody Zorgt een direct opeisbare boete van € 1.500,- per overtreding, plus € 500,- per kalenderdag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 5.000.3. Facturatie ZZP'er

3.1 Ingeval een Bemiddelingsovereenkomst en/of Overeenkomst van Opdracht tot stand komt, is de ZZP'er een bemiddelingsvergoeding verschuldigd aan Moody Zorgt, ter hoogte van € 0,50 per gefactureerd uur.

3.2 Voor het opstellen van de benodigde overeenkomsten, de facturatie en het debiteurenbeheer voor opdrachten door Moody Zorgt en/of MZ Billing, ten behoeve van de ZZP'er, is de ZZP'er aan Moody Zorgt een tariefvergoeding verschuldigd, zoals opgenomen in lid 1 van dit artikel, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.4. De ZZP'er zal uiterlijk op maandag om 10.00 uur over de achterliggende kalenderweek gespecificeerde factuurgegevens en uur-overzichten sturen ten behoeve van de facturatie door MZ Billing aan de Opdrachtgever.


4. Betalingsvoorwaarden

4.1 Moody Zorgt is gehouden binnen 30 dagen na factuurdatum de ZZP'er te voldoen. Wanneer Opdrachtgever de verschuldigde betaling niet voldoet, restitueert ZZP’er eventuele voorgefinancierde bedragen binnen 5 werkdagen na schriftelijk verzoek daartoe aan Moody Zorgt. Het risico van niet-betaling door Opdrachtgever ligt volledig bij de ZZP’er.

4.2 MZ billing en/of Moody Zorgt is gerechtigd om namens de ZZP’er te factureren en betalingen van Opdrachtgever, uit hoofde van de Overeenkomst van Opdracht, te ontvangen.


5. Vrijwaring

5.1 De ZZP'er vrijwaart Moody Zorgt te allen tijde voor het geval Moody Zorgt door fiscale dan wel sociale verzekeringsautoriteiten wordt aangesproken, ter zake loonbelasting en/of niet afgedragen sociale verzekeringspremies (zowel werkgevers als werknemersdeel) alsmede eventueel door deze autoriteiten op te leggen boetes en heffingsrente uit hoofde van door Moody Zorgt aan ZZP'er bemiddelde opdrachten.


VOORWAARDEN VOOR OPDRACHTGEVERS


6. Bemiddeling ZZP'ers

6.1. Voor het voor de Opdrachtgever werven van ZZP'ers en alle administratieve werkzaamheden hieromtrent door Moody Zorgt, is de Opdrachtgever een bemiddelingsvergoeding verschuldigd aan Moody Zorgt, conform een door Opdrachtgever ondertekende offerte.

6.2 Van een succesvolle vervulling van de bemiddelingsopdracht is sprake, indien de bemiddeling leidt tot enige contractuele relatie tussen de Opdrachtgever en de ZZP’er, bij voorkeur in een door beide partijen ondertekende Overeenkomst van Opdracht.

6.3 Onder contractuele relatie wordt mede begrepen de overeenstemming ter uitvoering van elke vorm van werkzaamheden van een door Moody Zorgt geïntroduceerde ZZP'er (dus mede in de hoedanigheid van bijvoorbeeld werknemer, vennoot, uitzendkracht, zelfstandige, enzovoorts), al dan niet via een derde en al dan niet bij een aan zijn organisatie gelieerde onderneming.

6.4 Onder een succesvolle vervulling van de bemiddelingsopdracht wordt eveneens verstaan het geval dat een door Moody Zorgt aan de Opdrachtgever voorgestelde ZZP'er gedurende de looptijd van de opdracht tot bemiddeling of binnen één jaar na beëindiging daarvan - al dan niet na intrekking van de opdracht - ongeacht in welke functie, werkzaamheden voor de Opdrachtgever gaat uitvoeren als ZZP'er bij de Opdrachtgever of bij een aan de Opdrachtgever gelieerde onderneming.

6.5 Voor de beslissing om met een op het Platform geregistreerde ZZP'er een overeenkomst aan te gaan, is de Opdrachtgever geheel zelf verantwoordelijk. Indien de ZZP'er niet voldoet aan de door de Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen, dient de Opdrachtgever met een opzegtermijn van vier weken aan Moody Zorgt kenbaar te maken de Opdracht te willen beëindigen (tenzij een acute aanleiding bestaat om de opdracht per direct te beëindigen).

6.6 Totdat de bemiddelingsopdracht is geëindigd of succesvol is vervuld, is het de Opdrachtgever niet toegestaan gegevens van een door Moody Zorgt voorgestelde ZZP'er zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van zowel Moody Zorgt als de ZZP'er aan een derde bekend te maken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de Opdrachtgever aan Moody Zorgt een direct opeisbare en niet voor verrekening vatbare boete verschuldigd van € 5.500,00 per overtreding, onverminderd het recht van Moody Zorgt om volledige schadevergoeding te vorderen.

6.7. Indien de bemiddeling leidt tot een nieuwe Overeenkomst van Opdracht tussen de ZZP'er en de Opdrachtgever, binnen één jaar na beëindiging van de tussen de ZZP'er en Moody Zorgt afgesloten bemiddelingsovereenkomst, en de Opdrachtgever en ZZP'er komen overeen dat ZZP'er rechtstreeks voor Opdrachtgever gaat werken zonder bemiddelingsovereenkomst van Moody Zorgt, dan zal Opdrachtgever aan Moody Zorgt de te derven fee vergoeden. Deze vergoeding is vastgesteld op een bedrag van € 5.500,00.


7. Betalingsvoorwaarden

7.1 De door Opdrachtgever aan Moody Zorgt verschuldigde vergoeding in verband met de bemiddeling c.q. uitvoering van de documentenadministratie wordt eenmaal per kalendermaand gefactureerd aan Opdrachtgever.

7.2. Moody Zorgt stelt desgewenst een verzamelstaat per kostenplaats op van de ingezette ZZP’ers ten behoeve van Opdrachtgever.

7.3 Opdrachtgever betaalt een factuur van Moody Zorgt en/of MZ Billing (verzonden in opdracht van de ZZP'er) binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum van de factuur.

7.4. MZ Billing stelt namens de ZZP'er, op basis van de daadwerkelijk en de door Opdrachtgever goedgekeurde gewerkte uren, achteraf de factuur van ZZP’er aan Opdrachtgever op.

7.5. Opdrachtgever zal haar betalingsverplichtingen jegens de ZZP’er voldoen door betaling op een bankrekening van Moody Zorgt. MZ Billing zal met desbetreffende ZZP’er overeenkomen dat zij bevoegd is om namens ZZP’er betalingen te ontvangen en deze ZZP’er deze betalingen zal bekrachtigen als bedoeld in artikel 6:32 Burgerlijk Wetboek.

7.6 Eventuele onjuistheden en / of onduidelijkheden in de factuur van Moody Zorgt/MZ Billing moeten door Opdrachtgever binnen vier werkdagen na factuurdatum schriftelijk bij Moody Zorgt zijn ingediend. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het recht van Opdrachtgever daartoe. De bewijslast betreffende tijdige indiening berust bij Opdrachtgever. Het bestaan van onjuistheden en / of onduidelijkheden laat de betalingsverplichting van Opdrachtgever onverlet.

7.7 Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de Opdrachtgever van enig door hem verschuldigd bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de factuur voor de werkzaamheden, zoals bedoeld in artikel 7.3, van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is Opdrachtgever tevens een vertragingsrente van 2,5 % per kalendermaand, een gedeelte van een maand, voor een hele maand rekenende, over het bruto factuurbedrag aan Moody Zorgt verschuldigd.

7.8 Alle kosten, zowel in- als buiten rechtelijke, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die Moody Zorgt, mede namens ZZP’er, moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de Opdrachtgever, komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van Moody Zorgt te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 500,00 vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom.

7.9 Eventuele kortingen die zijn verstrekt zijn alleen geldig in het eerste jaar van de Overeenkomst. Na het verstrijken van deze termijn, factureert Moody Zorgt / MZ Billing automatisch de standaard tarieven, richting Gebruiker.


VOORWAARDEN VOOR ZZP’ERS EN OPDRACHTGEVERS


8. Totstandkoming overeenkomst en gebruik Platform

8.1 Iedere keer dat Opdrachtgever/ZZP'er gebruik maakt van - of toegang heeft tot - het Platform, worden deze voorwaarden geacht te zijn aanvaard. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten Overeenkomst, indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

8.2 De Overeenkomst komt schriftelijk tot stand, door de digitale inschrijving via het Platform. Bij de digitale inschrijving, dient Opdrachtgever/ZZP'er akkoord te gaan met de onderhavige Algemene Voorwaarden en het privacybeleid van Moody Zorgt.

Dit is het geval, wanneer het inschrijfformulier succesvol naar Moody Zorgt verzonden is. Opdrachtgever/ZZP’er verklaart op dat moment akkoord te zijn gegaan met de bovenstaande documenten. Dit heeft hij bekrachtigd, door expliciet handmatig de selectievakjes van de onderhavige Algemene Voorwaarden en het privacybeleid van Moody Zorgt aan te vinken en het formulier te verzenden.

8.3 Na aanmelding, ontvangt Opdrachtgever een e-mail met een Opdrachtgevers-ID. Deze unieke samenstelling dient Opdrachtgever zorgvuldig te bewaren en is exclusief toegewezen aan de onderneming, waarvan het KvK-nummer is opgegeven bij de inschrijving bij Moody Zorgt.

8.4 Alle ZZP'ers worden gescreend. Om een inschrijving goed te keuren, wordt onder andere gekeken of een ZZP'er voldoet aan de Kwaliteitscontrole van Moody Zorgt. ZZP'er geeft bij het inschrijven Moody Zorgt de expliciete toestemming om de opgegeven data, tot zover mogelijk, te verifiëren bij derden. Het is uiteindelijk aan Moody Zorgt om een inschrijving wel of niet goed te keuren.

8.5 Iedere ZZP'er krijgt, indien de inschrijving volledig is en voldoet aan de Kwaliteitscontrole, een Profiel op het Platform van Moody Zorgt. Dit Profiel is persoonlijk en niet overdraagbaar. Tevens is het aanbrengen van wijzigingen aan het Profiel enkel mogelijk door Moody Zorgt.

8.6 Indien ZZP'er zijn Profiel wil wijzigen, dient hij schriftelijk contact op te nemen met Moody Zorgt.

8.7 Moody Zorgt behoudt het recht om te allen tijde zonder opgave van redenen een inschrijf- of wijzigingsverzoek van Opdrachtgever/ZZP'er te weigeren, dan wel niet in behandeling te nemen.

8.8 Iedere Gebruiker heeft de verplichting om tijdens het inschrijfproces alle door hem ingevoerde gegevens te controleren en onjuistheden in de verstrekte, gekozen of vermelde gegevens, alsmede wijzigingen daarna, onverwijld aan Moody Zorgt te melden, zodat dit eventueel aangepast kan worden. De Gebruiker staat ervoor in dat alle door hem ingevoerde gegevens juist, volledig en zonder voorbehoud zijn en zal onverwijld, na daartoe gedaan verzoek door Moody Zorgt, deze gevraagde bewijsstukken overleggen, bijvoorbeeld kopieën van, diploma's, certificaten, legitimatiebewijzen, Curriculum Vitae en uittreksels uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

8.9 Indien Moody Zorgt en/of haar partners, na goedkeuring van de Gebruiker, gegevens verwerkt in het Profiel van de Gebruiker, dan valt de verantwoordelijkheid zoals genoemd in artikel 8.8 van de voorwaarden ook bij de Gebruiker. Voorbeelden van gegevens die na goedkeuring van de Gebruiker door Moody Zorgt en/of haar partners kunnen worden toegevoegd zijn foto(‘s), uurtarief, NAW-gegevens, beschikbaarheid, locatie, etc.

8.10 De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord en/of Opdrachtgevers-ID. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor alle, al dan niet toegestane, gebruik van zijn Opdrachtgevers-ID en uit hoofde van zijn registratie voortvloeiende gegevens en is verplicht om Moody Zorgt onmiddellijk te informeren bij enige constatering of enig vermoeden van misbruik van zijn registratiegegevens en/of wachtwoord en/of Opdrachtgevers-ID.

8.11 Gebruiker garandeert dat hij zich zal onthouden van enige handeling die functionaliteit van het Platform schaadt, dan wel ertoe kan leiden dat het Platform voor derden niet toegankelijk en/of schadelijk wordt. Gebruiker zal zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik van het Platform. Onder oneigenlijk gebruik wordt mede verstaan:

  • Het plaatsen en/of versturen via het Platform van onvolledige, foutieve of onjuiste (biografische) informatie of informatie die niet van de Gebruiker zelf is;
  • Het plaatsen van enige inhoud of enig materiaal waarin onjuiste of misleidende informatie of illegale activiteiten worden gepropageerd;
  • Het langs geautomatiseerde weg, zoals met behulp van een zoekprogramma, of anderszins via het Platform of onderdelen daarvan opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van het Platform (ook wel: 'spideren'/'harvesten'/'uitmelken');
  • Enige activiteit uitvoeren die een onredelijk, of buitengewoon groot, beslag legt op enige infrastructuur van het Platform;

In geval van (een redelijk vermoeden van) oneigenlijk gebruik, behoudt Moody Zorgt zich het recht voor om de toegang van een Gebruiker tot het Platform op te schorten, dan wel het Profiel van een ZZP'er te verwijderen, dan wel het Opdrachtgevers-ID van Opdrachtgever buiten gebruik te stellen.

8.12 Indien Moody Zorgt, op welke wijze dan ook, (in)direct schade geleden heeft, lijdt of zal lijden, doordat Gebruiker artikel 8.10 c.q. artikel 8.11 niet of niet volledig heeft nageleefd, zal Gebruiker de volledige schade aan Moody Zorgt vergoeden.

8.13 Opdrachtgever gaat akkoord met het vermelden van naam en logo van de Opdrachtgever op het Platform en in reclamemateriaal van Moody Zorgt.

8.14 Iedere Opdrachtgever wijst tenminste één contactpersoon aan die de communicatie verzorgt tussen Opdrachtgever en Moody Zorgt. Zowel Moody Zorgt als deze contactpersoon zijn tijdens kantooruren goed bereikbaar. De contactpersoon is automatisch de persoon die zich namens de Opdrachtgever inschrijft bij Moody Zorgt, tenzij Opdrachtgever een wijziging van de contactpersoon doorgeeft bij Moody Zorgt.

8.15 Indien Opdrachtgever behoort tot een groep in de zin van artikel 2:24b BW, worden tot de groep behorende juridische entiteiten anders dan Opdrachtgever, als derden beschouwd. In geval van interesse van groepsmaatschappijen van Opdrachtgever voor de diensten van Moody Zorgt, dienen zij een separate Overeenkomst met Moody Zorgt aan te gaan.

8.16 De Overeenkomst gaat in op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en wordt aangegaan voor een onbepaalde tijdsperiode en wordt automatisch verlengd aan het einde van de contractdatum. Na schriftelijke opzegging, zal de Opdrachtgevers-ID van Opdrachtgever of het Profiel van de ZZP'er, binnen vier weken na de opzegging van de Overeenkomst, op non-actief worden gezet.

8.17 Indien ZZP'er de Overeenkomst, zoals in artikel 8.16 wenst te beëindigen, wordt het Profiel van de ZZP'er binnen vier weken op non-actief gezet. Het Profiel zal zichtbaar blijven op het Platform. Het is echter dan niet meer mogelijk voor Opdrachtgevers om in contact te komen met de ZZP'er.

8.18 Indien ZZP’er de overeenkomst beëindigd, zoals beschreven in artikel 8.16, wordt alle data, die overlegd is bij de inschrijving, verwijderd, met uitzondering van de data die reeds weergegeven is, op het Profiel van ZZP’er en die vallen onder de wettelijke bewaarplicht.

De data op het profiel is niet direct herleidbaar tot de ZZP’er. Indien de ZZP’er vier weken na opzegging van mening is dat de data direct herleidbaar is, dan dient de ZZP’er Moody Zorgt hierop te wijzen, zodat Moody Zorgt het opgeschorte profiel kan aanpassen, zodat de ZZP’er niet direct herleidbaar is.

8.19 Omdat de controle van de authenticiteit van Gebruikers op het internet moeilijk is, kan Moody Zorgt er niet voor instaan dat elke ZZP'er degene is, die hij voorgeeft te zijn en dat de door de ZZP'er opgegeven informatie volledig en naar waarheid is.

8.20 Gebruikers hebben toegang tot het Platform en derhalve tot de Profielen.

8.21 Het Profiel van ZZP'ers is persoonlijk en niet overdraagbaar.

8.22 Gebruikers zullen bij het gebruik van het Platform de van toepassing zijnde privacy regelgeving naleven en gegevens ontleend aan het Platform alleen opslaan en verwerken in overeenstemming met het privacybeleid en de Algemene Voorwaarden van Moody Zorgt en de geldende wet- en regelgeving. Moody Zorgt hanteert hierbij de richtlijnen en verplichtingen zoals vermeld zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

8.23 Het is Moody Zorgt toegestaan derden bij de uitvoering van haar verplichtingen in te zetten.


9. Nakoming en termijnen

9.1 Opdrachtgever/ZZP'er zal tijdig de door Moody Zorgt, in redelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst, noodzakelijk geachte informatie en medewerking verschaffen.

9.2 Voor zover in enige overeenkomst, bijlage of offerte planning-, leverdata en/of termijnen zijn vermeld, zijn deze indicatief en vormen zij geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders in is bepaald. Moody Zorgt is pas in verzuim nadat zij door Opdrachtgever/ZZP'er op deugdelijke wijze in gebreke is gesteld.

9.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is er sprake van een inspanningsverplichting en is voorafgaande deugdelijke ingebrekestelling noodzakelijk teneinde een situatie van verzuim te laten ontstaan.

9.4 In geval van niet correcte nakoming van de overeenkomst door Moody Zorgt zal Moody Zorgt in de gelegenheid worden gesteld de desbetreffende werkzaamheden nogmaals uit te voeren. Mocht Moody Zorgt hierbij in gebreke blijven, dan kan de overeenkomst door zowel opdrachtgever als ZZP'er ontbonden worden.


10. Contractpartijen

10.1 Moody Zorgt onderscheidt vier contractpartijen: Opdrachtgever, ZZP'er, MZ Billing (uitgevoerd door een door Moody Zorgt aangewezen organisatie/onderneming) en Moody Zorgt.

10.2 Indien Opdrachtgever en ZZP'er, na bemiddeling via het Platform, een samenwerking overeenkomen, zijn Moody Zorgt, MZ Billing, Opdrachtgever en ZZP'er de contractpartijen. De afspraken tussen deze partijen onderling worden geregeld door Moody Zorgt.

10.3 Een contractpartij kan haar rechten en/of verplichtingen onder een overeenkomst met Moody Zorgt niet overdragen aan een derde zonder de schriftelijke instemming hiermee van Moody Zorgt.

10.4 Contractuele rol van Moody Zorgt

10.4.1 Moody Zorgt is geen werkgever of Opdrachtgever. Het is dan ook niet mogelijk dat ZZP'ers bij Moody Zorgt werkzaam zijn of opdrachten uitvoeren, in opdracht van Moody Zorgt.

10.4.2 Moody Zorgt faciliteert slechts een platform, en de daarbij behorende diensten, waarop en waarmee Opdrachtgevers en ZZP'ers met elkaar in contact kunnen komen en heeft derhalve de functie van bemiddelaar.

10.4.3 Moody Zorgt zorgt via de software voor de communicatie met de ZZP'er, zodat het profiel en de beschikbaarheid van deze ZZP'er zo goed als mogelijk ‘up to date’ is.

10.4.5 Marketing, Social Media en PR/communicatie worden ingezet door Moody Zorgt om meer naamsbekendheid te genereren en (in)direct ook om meer ZZP'ers en Opdrachtgevers aan te trekken. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat hun naam in deze verschillende vormen van communicatie genoemd wordt.

10.4.6 Moody Zorgt is het eerste aanspreekpunt voor alle zaken die te maken hebben met het Platform.

10.5 Contractuele relatie ZZP'er en Moody Zorgt

10.5.1 Iedere ZZP'er maakt zelf een Profiel aan. Alleen als het profiel compleet is zal deze zichtbaar zijn voor Opdrachtgevers.

10.5.2. Moody Zorgt bepaalt vervolgens door middel van een (of meerdere) Kwaliteitscontrole(s) welke ZZP'er het ‘goedgekeurd’ label ontvangt.

10.5.4 Het is aan de ZZP'er om te besluiten in welk Werkveld hij of zij zich gaat inschrijven. Een ZZP'er kan zich per Profiel in slechts één Werkveld inschrijven.

10.5.5 Een ZZP'er houdt zijn of haar beschikbaarheid ‘up to date’ door deze aan te passen op het Platform, in het Profiel of te reageren op (automatische) berichten vanuit Moody Zorgt die de ZZP'er ontvangt.

10.5.6 Indien de ZZP'er heeft geregistreerd niet beschikbaar te zijn, dan ontvangt de ZZP'er maandelijks een e-mail en/of WhatsApp-bericht om de beschikbaarheid te actualiseren.

10.5.6 De bij de inschrijving opgegeven informatie of het CV van de ZZP'er wordt door Moody Zorgt omgezet in een standaard Moody Zorgt CV en geplaatst in het Profiel van de ZZP'er op het Platform. ZZP'er zorgt er daarna voor dat zijn gegevens in het Profiel kloppen en dat deze ‘up to date’ is en blijft.

10.5.7 Moody Zorgt behoudt zich het recht toe om te allen tijde ZZP'ers wel of niet goed te keuren en derhalve wel of niet op het Platform te publiceren, zonder nadere toelichting verschuldigd te zijn aan de ZZP'er.

10.6 Contractuele relatie Opdrachtgever en Moody Zorgt

10.6.1 Moody Zorgt stelt aan Opdrachtgever zijn doorzoekbare Platform beschikbaar, zoals overeengekomen in overeenkomst tussen Opdrachtgever en Moody Zorgt.

10.6.2 Opdrachtgever zal op geen enkele wijze data van het Platform kopiëren, opslaan, doorsturen en/of beschikbaar stellen aan anderen dan collega’s, zonder de goedkeuring vooraf van Moody Zorgt.

10.6.3 Opdrachtgever zal op geen enkele wijze ZZP'ers (in)direct benaderen voor andere commerciële activiteiten anders dan die direct te maken hebben met een opdracht die op dat moment bij Opdrachtgever vacant is.

10.6.4 Iedere vorm van communicatie vanuit Opdrachtgever met een ZZP'er is uniek en persoonlijk. Hierbij dient aangetekend te worden dat het delen van een Opdracht en/of het sturen van een bericht aan een selectie van ZZP'ers niet uniek of persoonlijk hoeft te zijn.

10.6.5 Communicatie tussen Opdrachtgever en ZZP'er start altijd met een bericht of een opdracht via het Platform van Moody Zorgt. Zodra de ZZP'er reageert op het bericht/de opdracht worden de contactgegevens van de ZZP'er zichtbaar voor de Opdrachtgever en kan buiten Moody Zorgt om ook contact worden gezocht, bijvoorbeeld via email of telefoon.

10.6.4 Moody Zorgt behoudt zich het recht om op ieder moment alle communicatie tussen ZZP'er en Opdrachtgever in te zien. Opdrachtgever zal op verzoek van Moody Zorgt de volledige communicatie binnen uiterlijk vier werkdagen overleggen.


11. Intellectuele Eigendomsrechten

11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder, maar niet beperkt tot het auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, handelsnaamrecht, met betrekking tot enig werk, waaronder mede begrepen documenten, ontwerpen, computerprogrammatuur, maatwerkprogrammatuur en/of andere al dan niet elektronisch vastgelegde informatie, blijft berusten bij Moody Zorgt of de derde van wie Moody Zorgt het recht heeft verkregen het werk aan Opdrachtgever/ZZP'er ter beschikking te stellen. Op geen enkele wijze worden de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enig werk overgedragen aan Opdrachtgever. Indien Moody Zorgt een gebruiksrecht aan Opdrachtgever/ZZP'er verleent, is dat een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht.


12. Tarieven

12.1 Moody Zorgt heeft het recht de tarieven twee keer per kalenderjaar aan te passen. De eerste tariefswijziging mag plaatsvinden op 1 januari. De tweede tariefwijziging mag plaatsvinden op 1 juni.

12.2 ZZP'ers betalen (vooralsnog) niets voor het hebben van een Profiel. Zij kunnen zich dus kosteloos registreren en gebruik maken van het Platform en de diensten van Moody Zorgt. Mochten er in de toekomst wel kosten in rekening worden gebracht bij ZZP'er voor het Profiel, dan zullen de ZZP'ers hier tijdig van op de hoogte worden gebracht, waarna het aan de ZZP'er is om wel of niet zijn of haar Profiel aan te houden.

12.3 Wanneer Opdrachtgever/ZZP’er zijn verbintenissen jegens Moody Zorgt niet nakomt, heeft Moody Zorgt het recht om na schriftelijke aankondiging de verdere uitvoering van enige overeenkomst, geheel dan wel gedeeltelijk, op te schorten.

12.4 Voor alle bemiddelingsovereenkomsten geldt, dat de op dat moment gehanteerde tarieven in rekening zullen worden gebracht, gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien er tijdens de looptijd van de overeenkomst een tariefswijziging plaatsvindt, worden meest recente tarieven overgenomen in de overeenkomst en zullen deze bij de eerstvolgende facturatie gehanteerd worden.

12.5 Alle door Moody Zorgt gehanteerde tarieven zijn exclusief omzetbelasting en overige kosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

12.6 Indien, nadat via het Platform contact is geweest tussen Opdrachtgever en ZZP'er, een samenwerkingsovereenkomst, Overeenkomst van Opdracht of een soortgelijke overeenkomst tot stand komt, is Opdrachtgever aan Moody Zorgt een vast bemiddelingstarief verschuldigd, per door de ZZP'er aan hem gefactureerd uur, ter hoogte van € 7,69.

12.7 Het tarief dat Moody Zorgt vaststelt in de bemiddelingsovereenkomst, is, indien deze afwijkt van het gefixeerde tarief, zoals beschreven in lid 6 van dit artikel, onder andere gebaseerd op de informatie over de opdracht(en) die Opdrachtgever heeft gegeven. Als er op enig moment wordt vastgesteld dat de ZZP'er in werkelijkheid een opdracht uitvoert waar een hoger tarief bij hoort, dan zal Moody Zorgt het tarief corrigeren. De Opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief, vanaf het moment dat de werkzaamheden zijn aangevangen, aan Moody Zorgt verschuldigd. Hierbij kan sprake zijn van een naheffing, over de reeds in rekening gebrachte gefactureerde uren.

12.8 In alle gevallen, buiten de reeds in dit artikel genoemde gevallen, waarin naar het oordeel van Moody Zorgt sprake is van schending door Opdrachtgever van de verplichtingen uit de Overeenkomst, behoudt Moody Zorgt zich het recht voor de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat voor Opdrachtgever enig recht op restitutie bestaat van de eventueel reeds betaalde vergoedingen.


13. Geheimhouding

13.1 Gebruiker zal de Vertrouwelijke Informatie vertrouwelijk behandelen. Gebruiker zal de Vertrouwelijke Informatie uitsluitend gebruiken zoals is toegestaan op grond van enige Overeenkomst en zal de Vertrouwelijke Informatie niet aan (een) derde(n) verstrekken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Moody Zorgt. Gebruiker zal dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen die zij treft voor haar eigen Vertrouwelijke Informatie, in geen geval zullen deze maatregelen minder zijn dan die in alle redelijkheid noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de vertrouwelijk informatie wordt verspreid of onrechtmatig wordt gebruikt.

13.2 Onverminderd het bovenstaande, gelden de beperkingen van deze bepaling niet voor informatie die publiekelijk bekend is of reeds op rechtmatige wijze in handen van de Gebruiker is gekomen.

13.3 Vertrouwelijke Informatie mag worden verstrekt indien een wettelijke plicht of een rechterlijk bevel de openbaarmaking van deze informatie/gegevens gebiedt. In dat geval zal Gebruiker Moody Zorgt hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en zal alle voorzorgsmaatregelen treffen die redelijk en mogelijk zijn om te voorkomen dat deze informatie publiekelijk bekend wordt.

13.4 Opdrachtgever dient het toegewezen Opdrachtgevers-ID te allen tijde vertrouwelijk te behandelen. Het Opdrachtgevers-ID is expliciet toegewezen aan het bij de inschrijving opgegeven KvK-nummer. Het Opdrachtgevers-ID mag enkel gedeeld worden met medewerkers van de Opdrachtgever, die belast zijn met de taak tot het werven van zelfstandig zorgverleners, voor Opdrachtgever.


14. Privacy

14.1 Voor zover enige overeenkomst verwerking van persoonsgegevens door Moody Zorgt met zich meebrengt fungeert Moody Zorgt hierbij als bewerker. In die hoedanigheid zal Moody Zorgt zich houden aan alle op haar rustende wettelijke verplichtingen. Door het aangaan van de desbetreffende overeenkomst geeft Opdrachtgever/ZZP'er aan Moody Zorgt opdracht om persoonsgegevens te verwerken. Andere verwerkingen zal Moody Zorgt alleen uitvoeren in opdracht van Opdrachtgever/ZZP'er of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

14.2 Opdrachtgever/ZZP'er behoudt te allen tijde de eigendomsrechten op diens persoonsgegevens.

14.3 Alle medewerkers die handelen onder het gezag van Moody Zorgt en toegang hebben tot de persoonsgegevens, zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, tenzij een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.

14.4 Moody Zorgt verwerkt persoonsgegevens, in overeenstemming met haar privacybeleid, die te raadplegen is op het Platform.


15. Wijziging dienstverlening

15.1 Moody Zorgt kan naar aanleiding van wijzigingen in relevante wet- en regelgeving alsmede wijzigingen in andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften, wijzigingen aanbrengen in de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Opdrachtgever/ZZP'er geldende procedures tot gevolg hebben, zal Moody Zorgt Opdrachtgever/ZZP'er hierover tijdig inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van Opdrachtgever/ZZP'er. In een dergelijk geval kan Opdrachtgever/ZZP'er de overeenkomst door schriftelijke opzegging beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij Moody Zorgt de kosten van enige wijziging voor haar rekening neemt.


16. Aansprakelijkheid

16.1 Moody Zorgt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (in)directe schade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatie, die het gevolg is van handelen of nalaten van Moody Zorgt, haar personeel dan wel van door haar ingeschakelde derden.

16.2 Het vorige lid van dit artikel is niet van toepassing, indien en voor zover de desbetreffende directe schade is veroorzaakt, indien er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Moody Zorgt haarzelf, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.

16.3 Indien Moody Zorgt aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, is Moody Zorgt uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Moody Zorgt aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Moody Zorgt toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. Moody Zorgt is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

16.4 Aansprakelijkheid van Moody Zorgt voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

16.5 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Moody Zorgt nimmer gehouden tot een schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Moody Zorgt gesloten verzekering. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Moody Zorgt tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot maximaal 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

16.6 Opdrachtgever/ZZP'er vrijwaart Moody Zorgt voor eventuele claims (waaronder schending regels Algemene Verordening Gegevensbescherming) van derden).

16.7 Moody Zorgt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door de opdrachtgever en/of ZZP'er verstrekte, onjuiste en/of onvolledige gegevens.

16.8 Moody Zorgt zal zich maximaal inspannen om het Platform online beschikbaar te houden. Het kan echter voorkomen dat het Platform (gedeeltelijk) niet bereikbaar en/of bruikbaar is. Indien het achterliggende probleem niet binnen drie werkdagen opgelost is, dan worden Gebruikers hierover via het Platform bij 'Support' (indien mogelijk) ingelicht over wat de status is van het probleem.

16.9 Moody Zorgt is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de onbereikbaarheid van haar Platform.

16.10 Opdrachtgever en ZZP'er zijn zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze voor een kandidaat of opdracht. Moody Zorgt is niet aansprakelijk, indien de kandidaat of opdracht niet blijkt te voldoen aan de verwachtingen.

16.11 Moody Zorgt geeft geen garanties met betrekking tot de functionaliteit, compatibiliteit met specifieke software(-browsers) of prestaties van het Platform.

16.12 Moody Zorgt kan niet garanderen dat Opdrachtgever één of meer ZZP'ers via het Platform aantreft die geschikt is c.q. zijn voor Opdracht.

16.13 Moody Zorgt is op geen enkele wijze aansprakelijk voor een eventuele mismatch via het Platform.

16.14 Het risico op schade voortvloeiend uit door de ZZP'er verrichte werkzaamheden en/of zijn aanwezigheid bij een Opdrachtgever, rust volledig bij Opdrachtgever.

16.15 Moody Zorgt garandeert dat MZ Billing geen beperkende voorwaarden richting de Opdrachtgever en ZZP'er hanteert, anders dan de onderhavige voorwaarden en de voorwaarden die nodig zijn voor een correcte contractuele en financiële afhandeling van de opdracht. Hierbij zal de wet DBA of de vervanging hiervan als leidraad dienen.

16.16 Aansprakelijkheid kan niet worden verhaald op een partij die geen contractpartij is.

16.17 Moody Zorgt is jegens de opdrachtgever en ZZP'er slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan Moody Zorgt verwijtbare en toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.


17. Overmacht

17.1 In geval van overmacht van één der partijen zullen de verplichtingen op grond van deze Overeenkomst worden opgeschort zolang de overmachttoestand voortduurt. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers en/of van Moody Zorgt. De opschorting zal echter niet gelden voor de verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en/of de verplichtingen die reeds voor het intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan.

17.2 Indien de overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te beëindigen, tenzij voorzienbaar is dat de overmachttoestand binnen redelijke termijn zal worden opgelost. Wat reeds als gevolg van de Overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat contractpartijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.


18. Overdracht

18.1 Het is Opdrachtgever/ZZP'er niet toegestaan de rechten uit enige overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Moody Zorgt aan een derde over te dragen, zonder schriftelijke toestemming van Moody Zorgt.


19. Vernietiging

19.1 Vernietiging of nietigheid van één (of meerdere) der bepalingen van deze overeenkomst tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan.


20. Wijziging voorwaarden

20.1 Het is Moody Zorgt toegestaan voorstellen met betrekking tot wijziging van voorwaarden en condities van de onderhavige Algemene Voorwaarden of enige overeenkomst te doen. Indien Opdrachtgever/ZZP'er niet akkoord gaat met de door Moody Zorgt voorgestelde wijzigingen, heeft Moody Zorgt het recht enige overeenkomst tussentijds te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.


21. Ontbinding en beëindiging

21.1 De looptijd van iedere overeenkomst wordt vastgesteld in overeenstemming met Opdrachtgever en de ZZP'er. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

21.2 Een partij is gerechtigd enige overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat hiervoor enige verplichting tot vergoeding van eventuele schade van partijen ontstaat, indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet:

  • a. surseance van betaling aanvraagt of indien deze haar wordt verleend;
  • b. onder curatele wordt gesteld;
  • c. haar eigen faillissement aanvraagt, een derde het faillissement aanvraagt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard;
  • d. wordt ontbonden of geliquideerd of daartoe een aanvraag wordt ingediend;
  • e. op een aanmerkelijk deel van haar bezitting executoriaal beslag wordt gelegd dan wel conservatoir beslag en dit beslag niet binnen veertien dagen na beslaglegging wordt opgeheven.

21.3 In de lid 1 en 2 genoemde gevallen zijn alle vorderingen die Moody Zorgt op de Opdrachtgever mocht hebben, terstond volledig opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder meer gederfde winst en gemaakte kosten, die Moody Zorgt ten gevolge van de beëindiging lijdt en zal lijden.

21.3 In geval van ontbinding zal de ontbinding uitsluitend werking hebben voor de verplichtingen die ontstaan na het moment van ontbinding en zal de ontbinding derhalve geen terugwerkende kracht hebben.

21.4 Artikel 7:408 lid 1 BW is uitdrukkelijk niet van toepassing.

22. Overig

22.1 Moody Zorgt maakt gebruik van monitoring en andere middelen om misbruik en oneigenlijk gebruik van het Platform en haar diensten te detecteren. Gebruiker gaat akkoord dat Moody Zorgt deze middelen gebruikt,  om mogelijk misbruik te detecteren.

22.2 Gebruikers hebben de plicht om misbruik, of een vermoeden van misbruik, door andere Gebruikers te melden bij Moody Zorgt, indien zij dit waarnemen.

22.3 Opdrachtgever staat ervoor in dat gegevens over leeftijd, geslacht, godsdienstige overtuiging, gezondheid, seksuele geaardheid of etniciteit of enige andere soortgelijke informatie die door een ZZP'er worden verstrekt, niet worden gebruikt in enige beslissing in verband met plaatsing.

22.4 Moody Zorgt streeft naar een continue optimalisatie van haar diensten en dienstverlening. In dat kader behoudt Moody Zorgt zich het recht voor om het gebruik van het Platform tot en met gebruikersniveau te monitoren en analyseren en eventueel Gebruikers te benaderen met concrete voorstellen voor een verbeterd gebruik en/of nieuwe functionaliteiten.

22.5 Gebruiker mag het Platform niet gebruiken voor andere (commerciële) doeleinden, anders dan activiteiten die direct verband houden met een mogelijke opdracht/plaatsing. Daarnaast mag de Opdrachtgever een ZZP'er niet zelf actief benaderen voor directe of indirecte (commerciële) activiteiten anders dan die activiteiten die te maken hebben met een mogelijke opdracht/plaatsing. Mocht één van twee of beide wel geschieden, dan kan Moody Zorgt de fee, zoals beschreven in artikel 6.7, in rekening brengen, de overeenkomst per direct stopzetten en volgt er geen restitutie van eventueel reeds vooruitbetaalde vergoedingen.

23. Voortdurende bepalingen

23.1 Bepalingen betreffende intellectuele eigendom, aansprakelijkheid, overmacht en geschillenbeslechting blijven ook na beëindiging of ontbinding van enige overeenkomst van toepassing.


24. Toepasselijk recht

24.1 Op elke overeenkomst tussen Moody Zorgt en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

24.2 Geschillen zullen worden beslecht door een bevoegde rechtbank.
Voor het laatst bijgewerkt op:

16/7/2020